Research & Publications

ORGANISATIE-INNOVATIE
Steven de Groot is tevens lector Innovatief Ondernemen aan de Zuyd Hogeschool. Zijn lectoraat doet onderzoek naar sociale innovatie in en tussen organisaties, waarbij het lectoraat zich in het bijzonder richt op de hefbomen voor sociale innovatie zoals flexibele vormen van organiseren, slimmer werken, design-driven management (oa. door gebruik design thinking) en co-creatie.

Model-van-Sociale-Innovatie Volberda

 

DESIGN THINKING & ESTHETIEK IN ORGANISATIES
Steven de Groot deed promotie-onderzoek naar schoonheidsbeleving in werk- en organisatieontwerp (organizational aesthetics) onder leiding van prof. Mathieu Weggeman en prof. Joan van Aken aan de Technische Universiteit Eindhoven. Momenteel werkt hij aan een zogenaamde ‘handelseditie’ van zijn proefschrift.

In search of beauty

Hier is het proefschrift In search of beauty. Developing Beautiful organizations te down loaden (5,6 MB). Een fysiek exemplaar is voor €29,95 verkrijgbaar bij Combeau.org.

Onderstaand reacties van de leden van promotiecommissie:

  • “Met name het geoperationaliseerde onderscheid tussen PAE’s (Positive Aesthetic Experiences) en NAE’s (Negative Aesthetic Experiences) vind ik van grote waarde, met name voor vervolgonderzoek. De wijze waarop met behulp van logboeken de beleving van de esthetiek van werkprocessen is onderzocht is eveneens een interessante toevoeging aan het methodologisch repertoire van organisatiekundig onderzoek.”
  • “Met name het toepassen van design based science zorgt voor een grote meerwaarde voor zowel academia als praktijk. Steven weet met zijn proefschrift een brug te slaan tussen abstracte theoretische begrippen als schoonheid van een organisatie (definitie concept en duiden van belang) en normatieve regels (hoe dit in te bedden in dagelijkse routines bij een bedrijf). Met behulp van een omvangrijk empirisch onderzoek, waarbij Steven meerdere databronnen en methoden toepast, is hij in staat om belangrijke vragen in het vakgebied te beantwoorden.”
  • “Het proefschrift van Steven de Groot levert mijns inziens een uitstekende bijdrage aan het gebied van organisatie-esthetiek, zowel in wetenschappelijk als praktisch opzicht. Startend vanuit een zeer grondig overzicht van de literatuur over esthetiek en organisatie-esthetiek levert het belangrijke conceptuele bijdragen, gevolgd door interessant en waardevol empirisch onderzoek, iets wat op dit gebied nog nauwelijks gedaan was.”
  • “Ik heb het manuscript met veel plezier gelezen. Ik ben onder de indruk over de wijze waarop de heer de Groot het thema heeft aangepakt, de literatuur die is verzameld en de opzet en bevindingen van het onderzoek. Daarbij is het aanvullende literatuuroverzicht in deel 2 een goede vondst en van grote waarde.”
  • “In het relatief nieuwe gebied rond esthetiek van de organisatie, heeft Steven een duidelijke bijdrage kunnen leveren. Niet enkel via zijn uitgebreide en indrukwekkende literatuuroverzicht, waar hij zelf een apart deel aan heeft gewijd, maar ook via zijn onderzoek in het veld. Daarmee levert hij een duidelijke bijdrage aan de wetenschap, niet enkel voor het vakgebied van de organisatiekunde, maar ook voor andere gebieden die zich bezig houden met esthetiek. Daarnaast leveren zijn inzichten duidelijke handvatten voor toepassing in de praktijk, wat bijzonder goed aansluit bij de stijgende aandacht voor “science for society’.
  •  “Het proefschrift is verdedigbaar. Zowel theoretisch, empirisch als ontwerp-methodologisch is het een grondig en omvangrijk stuk werk.”

Lees hier het essay Designing and Developing Beautiful Organizations

Lees hier een samenvatting van het proefschrift beschreven in een toegankelijk artikel.

 

Artikelen (Scientific contributions):

Overige wetenschappelijke artikelen via ResearchGate

Daarnaast schreef Steven 8 boeken en ruim 30 artikelen over organisatiekunde.

5 Esthetische kwaliteiten van mooie organisaties

Spaces of Understanding, Relatedness en Exploration, gevormd door:
1) Coherentie (understanding)
3) Herkenning (relatedness)
4) Samenwerking (relatedness)
5) Voltooiing (exploration)
6) Mysterie (exploration)

 

Boek Het Schone in organisaties
Steven schreef een populaire ‘handelsuitgave’ van het proefschrift. Het boek Het Schone in organisaties. Over design thinking en 8 ontwerpprincipes voor functionele schoonheid in organisaties verscheen bij Vakmedianet.

Prof. Mathieu Weggeman:
‘Met dit boek in de hand worden ze geholpen om hun organisaties zo in te richten en te besturen, dat het aantal positieve esthetische ervaringen toeneemt en het aantal negatieve esthetische ervaringen vermindert. Dat draagt dan weer bij aan een grotere affectieve betrokkenheid van medewerkers, en uit ander onderzoek weten we dat zo’n grotere affectieve betrokkenheid leidt tot een hogere productiviteit en een hogere werktevredenheid. Tel uit je winst! Lezen dus, dit mooie boek en aan de gang ermee: organisaties mooier maken!’

Schone in organisaties

 

Summary Dissertation Developing beautiful organizations
A design study to design principles for combining aesthetics with functional value in organizations.

Many current Dutch organizations are designed and controlled primarily from a functional perspective, partly due to the influence of Scientific Management paradigm which was introduced at the end of the 19th century. Functionally in a way that organizations should strongly focus on financial returns and particularly on effectiveness and efficiency.
In disciplines such as product design and architecture design principles as ‘user-centered’ and ‘form follows meaning’ are translated into a distinction between functional value and aesthetic value. While people have aesthetic experiences in daily life and fulfill their needs for these, in their working life they seem to have less attention to aesthetic value.
To analogy of ‘in doing good things in a good way ‘ (efficiency x effectiveness), could be ´doing beautiful things in a beautiful way´ (beauty production x production beauty) a fruitful idea? Do employees experience alongside functional value in their work and organization also aesthetic value? And if so, in which stimuli and because of which properties do they experience aesthetic value? And if so, which design principles can be applied to develop beautiful organizations? This research started from the research question: What design principles (design protocol) can be used to develop, design and sustain an organizational design for professional organizations which decrease negative aesthetic experiences and increases positive aesthetic experiences of professionals?

This design research thus focuses on the aesthetic value for employees in their work and organizations and on the possibility (design principles) to increase this value. The scarce literature on this relatively new subject discusses whether an aesthetic perspective on organizations could be a fruitful perspective and suggests some and initial aspects in which employees could experience aesthetic value in their organization. These first contributions on ‘organizational aesthetics’ are characterized by a high deductive nature. There is little empirical research in organizations to aesthetic experiences of employees. Furthermore, the few contributions in the literature are hardly embedded in existing organizational theories, in other design disciplines and in theories of aesthetics.
The described three main ingredients of an aesthetic perspective on organizations are therefore (1) aesthetics and design disciplines in which the role aesthetics is indisputable, (2) organizational design and (3) emotions in organizations and in particular the contributions to affective commitment of employees. Affective commitment concerns the involvement of employees based on affection or positive emotions.

Through an extensive literature review and empirical research (mixed methods (qualitative and quantitative): interviews, self reports and survey), consisting of five empirical studies (318 respondents from 25 organizations), a diagnostic analysis of the problem described above has been performed.
The literature review has resulted in a design logic (based on Roozenburg & Eekels, 1995) in which the adoption of aesthetic value, based on employee needs to aesthetic experiences, affects the function, properties and form (design) of the organization. Which in practice cause a good chance that employees (subject) will have positive aesthetic experiences within their organization (object), which leads to the feeling of ‘I work in a beautiful organization’ which ultimately contributes to their affective commitment. The latter reasoning refers to the applied affective events theory of Weiss and Cropanzano (1996).

These studies show that employees are having daily positive and negative aesthetic experiences (PAES: positive aesthetic experiences; NAEs negative aesthetic experiences) experienced in more or less the same stimuli (OAS: organizational aesthetic stimuli), regardless of the variety of organizations in which they work. Negative aesthetic experiences are mostly due to the dysfunction aspects in the organization. The aesthetic properties of the 30 stimuli that cause PAEs are categorized along four specific properties of ‘beautiful organizations´: (1) the coherence of things (coherence), (2) recognition (especially values ​​and goals), (3) goal and task achievement (accomplishment), and (4) collaboration. The study also proved that employees get used to stimuli that cause daily aesthetic experiences to them. Their aesthetic appreciation decreases over time. Therefore another property of beautiful organizations is added, which is (5) mystery. Attention to mystery must prevent employees (subject) to the habituation of stimuli that offer them daily aesthetic experiences. And it also challenges the organization (object) to offer employees constantly new discoveries and new aesthetic experiences.
A striking conclusion is that these properties, besides collaboration, are very similar to the properties of stimuli in the arts creating aesthetic experiences to viewers, such as painting or architecture. The study also shows that these six clusters are embed in all types of organizations. This means that all kind of organizations have the ability and potential to apply and to exploit organizational aesthetics (and thus aesthetic value).
Further has been proved that aesthetic value in organizations can be functional as well and so, in other words, can strengthen the functional value organization. Functional beauty supports thus two purposes: (1) realizing positive aesthetic experiences of employees (beauty because of beauty) which leads to a (perceived) increase of pride, job satisfaction, ownership and a decrease in absenteeism, which together result in (2) an increase of affective commitment and thus performance (good because of beauty).

This research resulted in design principles for organizational aesthetics and thus focuses on the practical applicability. Therefore, this aesthetic perspective on organizations is not only research based designed, based on a new organizational aesthetics framework, but also provides a practical solutions to the questions above. The study also provides a grounded theory of organizational aesthetics.

The chosen research strategy is ‘design science research’ (DSR). This strategy integrates the regulative cycle and the reflective cycle, and aims to generate valid, reliable and transferable knowledge (in the knowledge stream) to solve a field problem (in the practice stream). Design science research uses the so-called CIMO-logic: an intervention (I) deployed to solve problems in the context (C), will trigger a generative mechanism (M) that leads to outcome (O). For applying organizational aesthetics, organizations that does not exploit the opportunities of organizational aesthetics (C) in which organizational aesthetic properties are adjusted (object-oriented interventions) and /or employee’s awareness and perceptions of organizational aesthetic properties are influenced (subject-oriented interventions) (I) cause increased attention to (organizational) aesthetics (M) will increase aesthetic value to and affective commitment of the employee (O).

Because of the emphasis on solving field problems in design science research, the design principles for organizational aesthetics have been tested during an α-test (workshops with 47 participants on behalf of five organizations). This concerned only two interventions of eight proposed design principles, because only the effect of one of the design principles (to enhance the aesthetic consciousness) could be realized and measured on a short term.

Those eight design principles for organizational aesthetics are detailed in more than twenty practical object and / or subject-oriented interventions, providing organizations practical suggestions they could start with tomorrow, from the phase of awareness to securing aesthetic value. Which also provide a new and broader repertoire of interventions for organization improvement and performance improvement.